МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
р  а  с  п  и  с  у  ј  е

К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

У школској 2020/2021. години извршиће се пријем 50 кандидата оба пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Средње стручне војне школе (30 ученика за смер Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и 20 ученика за смер Јединице за електронска дејства).
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:
да су држављани Републике Србије;
да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
да су рођени 2004. године или касније;
да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања;
да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање у Средњој стручној војној школи траје четири године. Ученици се школују по плану и програму војностручног смера Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и Јединица за електронска дејства.
 
Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.
 
За време школовања ученици Средње стручне војне школе имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.
Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором, лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места пребивалишта.
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија обраћају се територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта .
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Кандидат уз пријаву прилаже:
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера;
оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење – потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда.
 
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља –старатеља и том приликом су дужни да понесу ђачку књижицу (или другу јавну исправу) са овереном фотографијом.
Све путне трошкове превоза од места становања до места селекције, односно провера сносе кандидати који конкуришу за упис у Средњу стручну војну школу.
Селекција кандидата за ученике Средње стручне војне школе реализује се у три дела.
У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, која се реализује у Интернату ССВШ (Хумска 22, Београд). Приликом доласка на провере знања и способности кандидат доноси потребан школски прибор и спортску опрему.
Приликом доласка на проверу физичких способности кандидат са собом обавезно носи потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да може приступити провери физичких способности.
Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, не упућује се на следећи облик селекције.
 
Да би задовољио критеријуме првог дела селекције кандидат мора остварити најмање по један бод на провери знања из математике и физике.
На основу резултата првог дела селекције формира се Прелиминарна ранг-листа по мерилима за утврђивање редоследа кандидата и објављује на сајту Средње стручне војне школе. Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети приговор Средњој стручној војној школи, у року од три дана од дана објављивања ове ранг-листе.
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА:
– успех из основне школе, максималан број бодова је 40;           
– провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
– провера знања из физике, максималан број бодова је 20 и
– провера физичке способности, максималан број бодова је 20.
 
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова, предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из физике и на крају са физичке провере.
У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи. Приликом доласка на процену кандидат је у обавези да понесе попуњен образац извода из здравственог картона. Да би задовољио критеријум на психолошкој процени мора припадати 1, 2. или 3. категорији кандидата (односно кандидати из 4. и 5 категорије не задовољавају критеријум).
У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени у надлежној војној здравственој установи. Психолошка и медицинско-здравствена процена планиране су у Новом Саду (ВМЦ Н. Сад), Београду (ВМЦ Карабурма) и Нишу (ВБ Ниш).
Позивање кандидата у свим фазама селекције вршиће територијалани органи регионалних центара Министарства одбране, према распореду који ће израдити Средња стручна војна школа.
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
Психолошка процена, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера не бодују се, већ су елиминационог карактера.
Конкурс је отворен од 1. фебруара до 15. марта 2020. године.
 
Листа кандидата биће објављена на сајту Средње стручне војне школе до 17. јуна 2020. године, док ће примљени кандидати добити обавештење о пријему и о првом родитељском састанку. Кандидат има право на примедбе које подноси писаним путем Средњој стручној војној школи, у року од 15 дана од дана објављивања Листе изабраних кандидата на сајту. Примедбе кандидатa разматра и решава Управa за кадрове Министарства одбране.
 
Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Средњој стручној војној школи могу се видети на сајту www.vojnaskola.mod.gov.rs.
Такође, информације се могу добити путем мејла ssvs@mod.gov.rs, на телефон 011/3603-634 и 011/3603-738 или у Средњој стручној војној школи, Хумска 22, Београд (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

 • 08.11.2020. | ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ЧАСОВА

  Измене одлуке о реализацији наставе у Средњој стручној војној школи

 • 25.10.2020. | ПРОМОЦИЈА У ЧИН ВОДНИКА

  Учениици 47. класе су на свечаности у касарни "Народни херој Стевица Јовановић" примљени у професионалну војну службу у својству подофицира и промовисани у чин водника

 • 09.10.2020. | Градско првенство у Стрељаштву 2020. године

  Ученици Средње стручне војне школе остварили су запажене резултате на градском такмичењу у стрељаштву средњих и осносвних школа.

 • 04.10.2020. | Меморијални турнир "Иштван Пољанац"

  Шести по реду меморијални турнир "Иштван Пољанац", одржан је 03. 10. 2020. године у ваздушној стрељани Средње стручне војне школе

 • 03.10.2020. | ВОЈНИЧКА ЗАКЛЕТВА УЧЕНИКА 48. КЛАСЕ

  Ученици завршне године заклели се својом чашћу да ће чувати и бранити независност, сувереност и територијалну целовитост Републике Србије.

 • 19.09.2020. | ПРОВЕРА ЗНАЊА СТЕЧЕНА У ТЕХНИЧКИМ УЧИОНИЦАМА - ЗАВРШНИ ИСПИТ

  Ученици 47. класе Средње стручне војне школе, смер РВ и ПВО – ваздухопловно техничке службе, радио-радарске специјалности дана 17. 09. и 18. 09. 2020. године приступили су полагању завршног испита из одржавања ваздухоплова В-54, Н-62 и Х-42/45.

 • 17.09.2020. | РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКЕ ИЗ НАСТАВЕ НАОРУЖАЊА И ГАЂАЊА

  Најмлађи припадници Министарства одбране и Војске Србије, ученици завршне године Средње стручне војне школе реализовали су дневно-ноћно гађање дана 14. 09. 2020. године на стрелишту „Сердари“ у 2. ЦзО Ваљево.

Важнији линкови